Algemene voorwaarden

Wat kan je van ons verwachten.

Dit zijn de algemene verkoops-en leveringsvoorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Fraai Agency bv, met maatschappelijke zetel te Pieter Coeckestraat 63, 9300 Aalst en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0781.617.783 (hierna: “Fraai”).

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Fraai en met professionele klanten die voor beroepsmatige doeleinden onze diensten of producten aankopen (“de Klant”).

De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Naast deze Algemene Voorwaarden is ook onze SLA van toepassing op alle overeenkomsten met onze Klanten in overeenstemming met artikel 5.7.

Wij leveren al onze prestaties als zelfstandige dienstverlener en de overeenkomst met de Klant geeft in geen geval aanleiding tot de totstandkoming van een joint venture, partnerschap of relatie tussen werkgever en werknemer.

De laatste versie van de Algemene Voorwaarden zal steeds consulteerbaar zijn op onze website.

Artikel 2 - Aanbiedingen, offertes en aanvaarding

Aanbiedingen en offertes van Fraai zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij anders aangegeven. Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Fraai slechts nadat de Klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 3 - Prijzen

3.1. Algemeen

Alle prijzen die Fraai hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die Fraai hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Fraai te allen tijde wijzigen. Deze prijswijzigingen zijn niet van toepassing op offertes die aanvaard zijn door de Klant.

Ingeval de Klant wijzigingen wenst aan te brengen aan de overeengekomen specificaties, behouden wij ons het recht voor om een nieuwe offerte op te stellen en deze te laten goedkeuren door de Klant alvorens de bijkomende prestaties aan te vatten.

3.2. Website development

Indien partijen een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Fraai vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en wordt berekend volgens onze gebruikelijke uurtarieven, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Fraai is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, zal Fraai de Klant tijdig en voor de overschrijving van het budget laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, heeft de Klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

3.3. Reseller accounts

Fraai biedt pakketten aan waarbij de Klant optreedt als reseller en waarbij een jaarlijkse pakketprijs van toepassing zal zijn zoals voorzien in de offerte. Alle communicatie en contact met de eindklant is evenwel niet inbegrepen in deze prijs en wordt door de Klant zelf verzorgd.

3.4. Website hosting

Fraai biedt website-hosting pakketten aan waarbij de Klant een jaarlijkse pakket prijs betaalt voor de hosting van zijn website.

De actuele prijslijst is op te vragen bij Fraai en wordt jaarlijks aangepast. Bij laattijdige opzegging conform artikel 9 is de Klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd.

Artikel 4 - Facturatie en betaling

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur een andere vervaldatum bepaalt.

Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze diensten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Bij annulatie van de opdracht door de Klant kan deze in geen enkel geval het voorschot terugvorderen. Indien de opdracht al was aangevat zijn we bovendien gerechtigd alle reeds uitgevoerde prestaties evenals gemaakte kosten te factureren aan de Klant bovenop het reeds betaalde voorschot.

Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Fraai gerechtigd een rente van 1% per begonnen maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is. Daarnaast behoudt Fraai zich het recht voor om, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding te factureren ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag Fraai zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan in dat geval. In geval van liquidatie, faillissement of beslag aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Fraai op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 - Onze diensten

5.1. Uitvoering

Wij leveren onze diensten, op een professionele manier met alle redelijke bekwaamheid en zorg, in overeenstemming met de relevante standaarden en vereisten (inclusief good industry practices). Wij maken bovendien gebruik van state-of-the-art hardware en/of software om de opdracht uit te voeren.

De overeenkomst met de Klant bevat voor Fraai enkel een inspanningsverbintenis.

5.2. Levering en termijnen

De levertijden-en termijnen hangen altijd af van de tijdige levering van informatie, gegevens en documenten door de Klant en zijn daarom steeds indicatief zijn. Wij zullen echter alle redelijke inspanningen leveren om op tijd te leveren.

In elk geval worden de overeengekomen leveringstermijnen verlengd voor zover de Klant de noodzakelijk informatie of documenten niet heeft geleverd of niet de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden heeft verricht.

Bijkomende bestellingen geven ook aanleiding tot een verlenging van de levering.

De Klant heeft recht op 2 feedbackrondes. Deze feedbackrondes zijn aanpassingen en geen volledige herwerking van het project.

5.3. Gebruik en aankoop van grafisch materiaal

Indien wij (stock)foto's, tekeningen, lettertypes of ander grafisch materiaal dienen aan te kopen, dan gebeurt deze aankoop steeds in overleg met de Klant en wordt deze hem in rekening gebracht. Wij geven op deze materialen dezelfde garanties als degene die we zelf van deze providers ontvangen. De voorwaarden van deze providers zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De Klant verbindt zich ertoe om deze materialen die door ons zijn aangeleverd en waarop wij mogelijks zelf beperkte intellectuele rechten hebben, uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Het is zodus niet toegestaan om deze materialen verder te distribueren in andere online of offline publicaties en elk gebruik is strikt beperkt tot de website of publicatie die door ons werd ontwikkeld.

5.4. Hosting

Wij werken samen met gespecialiseerde hostingpartners voor onze website-hostingactiviteiten. De Algemene Voorwaarden en SLA’s van deze hostingpartners kunnen te allen tijde door deze hostingpartner(s) worden aangepast of gewijzigd en zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De hosting dienstenovereenkomst heeft een minimale duur van één jaar. Zonder schriftelijke opzegging minimaal 3 maand voor het einde van het lopende jaar wordt deze automatisch verlengd met een volgend jaar.

Onze aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant is altijd beperkt tot de aansprakelijkheid die de hostingpartners accepteren voor de door haar geleverde diensten.

5.5. Domeinnamen

In geval de Klant een domeinnaam bestelt via ons, zijn de rechten die aan deze domeinnaam zijn verbonden exclusief eigendom van de Klant. Als agent zijn wij alleen verantwoordelijk voor het beheer van de domeinnaam, voor zover de Klant ons de jaarlijkse vergoeding voor deze registratie betaalt.

Deze overeenkomst is van onbepaalde duur en kan opgezegd worden uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie via een schriftelijke kennisgeving aan ons. In geval van laattijdige opzegging door de Klant is de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd.

Fraai is niet aansprakelijk bij eventueel verlies van een domeinnaam wegens niet tijdige verlenging, niet betaling, diefstal of enige andere vorm van verlies.

De Klant vrijwaart ons uitdrukkelijk voor elke aanspraak van derden in verband met een domeinnaam die met onze hulp werd geregistreerd.

De voorwaarden van de domeinnaam-providers waarmee we samenwerken zijn op aanvraag verkrijgbaar.

5.6. Andere applicaties

In geval de Klant andere applicaties zoals bijvoorbeeld voor marketing automation, analyses van de website (bv.Google Analytics), payment provider, cookie banner,... wenst te integreren in de website, dient de Klant zelf een account aan te maken en ons nadien de integratie gegevens te bezorgen zodat wij de integratie op de website kunnen voltooien. Wij zijn in dit geval geen agent en de Klant dient zich rechtstreeks tot de provider te wenden voor alle vragen en klachten.

5.7. Website onderhoud en support

De voorwaarden die van toepassing zijn op alle onderhoud en support van door Fraai ontwikkelde en/of gehoste websites, wordt geregeld in onze SLA die consulteerbaar is via onze website.

Artikel 6 - Verplichtingen van de Klant

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat Fraai tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

De Klant stelt alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Fraai. De Klant staat ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze informatie, gegevens en documenten.

Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Fraai redelijkerwijs gevraagde informatie, gegevens of documenten beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

De Klant vrijwaart Fraai tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de Klant geleverde informatie, gegevens of documenten.

Indien en voor zover de Klant ons materiaal ter beschikking stelt dat door intellectuele eigendomsrechten wordt beschermd (zoals bijvoorbeeld: teksten, grafische elementen, afbeeldingen,...) garandeert de Klant (auteurs)rechthebbende te zijn en verleent ons een beperkte, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor gebruik van deze materialen voor het door de Klant bepaalde doel. De Klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens de vermeende schending van hun intellectuele eigendomsrechten op de door de Klant aangeleverde materialen.

Artikel 7 - Oplevering websites

Wij zullen enkel onderhoud, bijstand en ondersteuning verlenen op het door ons geleverde systeem indien hiervoor een afzonderlijke overeenkomst is afgesloten of indien en/of voor zover uitdrukkelijk aangegeven in de offerte.

Indien dit niet het geval is, vervalt elke waarborg en aansprakelijkheid van ons met betrekking tot de werking van het systeem na oplevering zoals aangegeven in dit artikel.

De Klant beschikt over een termijn van 2 weken, ingaande vanaf de dag van de levering, om ons de gehele of gedeeltelijke aanvaarding of weigering wegens gebreken van de geleverde diensten en/of producten bekend te maken. Elke gehele of gedeeltelijke weigering dient door de Klant op voldoende wijze schriftelijk gemotiveerd te worden. Het ontbreken van enige reactie van de Klant binnen de in dit artikel vooropgestelde termijn, houdt de goedkeuring van de geleverde producten en/of diensten in. De Klant draagt het risico indien hij in gebreke is gebleven om na de levering de nodige testen uit te voeren.

Verborgen gebreken dienen binnen 5 kalenderdagen na ontdekking aangetekend te worden gemeld.

In geval van website of applicatie-ontwikkeling op basis van continuous development met sprint planning gedurende een bepaalde periode is dezelfde regeling van toepassing met dien verstande dat de oplevering plaatsvindt na elke sprint en de aanvaarding de producten en diensten dekt die werden opgeleverd in die sprint.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

Fraai behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes,... tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De Klant mag deze intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fraai (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Fraai draagt uitsluitend het grafisch ontwerp van de opgeleverde website over aan de Klant, van zodra alle ermee houdende facturen zijn voldaan. Deze overdracht is definitief en wereldwijd van toepassing en geldt voor de duur van de intellectuele eigendomsrechten. De Klant geeft Fraai een eeuwigdurende, wereldwijde en niet-exclusieve licentie om het grafisch ontwerp op te nemen in haar (online) portfolio voor promotionele doeleinden.

De Klant staat Fraai toe om de opdracht zoals uitgevoerd voor de Klant, te vermelden op haar website en via haar social media kanalen.

Artikel 9 - Duur, beëindiging en ontbinding van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Fraai en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

De Klant en Fraai zijn gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoen en de in gebreke blijvende partij in gebreke wordt gesteld en geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling binnen 30 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling: (i) in geval van een ernstige wanprestatie in hoofde van één van de partijen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst en/of opzettelijk onbehoorlijk gedrag van één van de partijen ten gevolge waarvan een toekomstige samenwerking redelijkerwijze niet meer mogelijk is; (ii) in geval de andere partij betrokken raakt in een procedure tot ontbinding, faillissement of vereffening of wanneer een partij onvermogend wordt of afstand doet van alle of een belangrijk deel van haar activa;

Bij beëindiging van de overeenkomst door de Klant, zal Fraai de Klant toegang verlenen tot de server opdat de Klant of een door de Klant aangeduide derde de website kan overnemen. Fraai zal haar werkuren factureren aan de gebruikelijke uurtarieven.

Artikel 10 - Vertrouwelijkheid

De Klant en Fraai waarborgen ten opzichte van elkaar de striktste vertrouwelijkheid met betrekking tot vertrouwelijke informatie die ze van elkaar hebben ontvangen en die alleen mag worden gebruikt voor het verlenen van de diensten en garanderen dat elke persoon, inclusief werknemers en onderaannemers, aan wie openbaarmaking wordt gedaan, de vertrouwelijkheidsverbintenissen in deze Algemene Voorwaarden zullen naleven.

Artikel 11 - Fair and Safe Use

De Klant zal onze diensten niet gebruiken of laten gebruiken voor illegale handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die ons imago of reputatie van schaden en/of voor het begaan van schendingen van de intellectuele eigendomsrechten van ons of van derden. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de geleverde diensten, inclusief de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes en e-mailadressen.

Wanneer wij activiteiten vaststellen die in strijd zijn met de bepalingen van dit artikel of de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om de betreffende account onmiddellijk te sluiten en/of kunnen wij één of meerdere van de volgende acties ondernemen afhankelijk van de aard van de overtreding: de dienstverlening aan de betrokken Klant voor onbepaalde tijd stopzetten; de dienstverlening aan de betrokken Klant definitief beëindigen; extra kosten en boetes in rekening brengen; de betreffende inhoud verwijderen; alle nodige stappen nemen om het misbruik te beëindigen.

De Klant verklaart hierbij uitdrukkelijk dat wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor het gebruik dat hij maakt van de door ons geleverde diensten en vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

Fraai is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove fout in hoofde van Fraai.

De aansprakelijkheid van Fraai, in geval van een fout of slechte kwaliteit, is te allen tijde beperkt tot het herstel in natura door het aanbrengen van de nodige verbeteringen of tot het opnieuw uitvoeren van de geleverde dienst, en kan op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot schadevergoeding.

Onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot vijftig procent (50%) van de door ons in het kader van de schadeverwekkende diensten en/of producten aan de Klant gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen.

Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Artikel 13 - Privacy

Fraai Agency bv, met maatschappelijke zetel te Pieter Coeckestraat 63, 9300 Aalst en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0781.617.783 is de Verwerkingsverantwoordelijke. Wij verwerken de persoonsgegevens van de Klant conform onze Privacy Policy beschikbaar via onze website.

Indien en voor zover wij als Verwerker van persoonsgegevens beschouwd worden zijn onze Verwerkersvoorwaarden van toepassing die consulteerbaar zijn via onze website.

Artikel 14 - Overmacht

Overmacht is elk van de volgende gebeurtenissen: natuurrampen, gewapende conflicten, sociale onrust, ziekte en epidemie, stroom en telecommunicatieonderbrekingen (waaronder onderbrekingen van telefoon en internet), economische factoren (zoals leveringsvertraging), ongevallen (zoals brand, explosie, machinebreuk) en overheidsingrijpen.

De getroffen partij zal de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 2 werkdagen na kennisname inlichten over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren.

De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht. Indien deze duur langer is dan 2 maanden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Fraai is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 15 - Overige bepalingen

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.

Rechten van de Klant uit een overeenkomst met Fraai kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Fraai.

Als Fraai een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Fraai verschuldigd zijn.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op iedere overeenkomst afgesloten met Fraai is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

De Belgische rechter in het arrondissement waar Fraai is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.